תקנון האתר

 

אנו חברת אמאנט אונליין מודים לכם על שבחרתם לעשות שימוש באתר timeto (להלן: "האתר")

האתר מספק הדרכות אונליין בנושאי: בריאות, לייף סטייל, הריון, הורות ולידה על ידי צוות מדריכים מומחים כגון - קורס הכנה ללידה, הדרכה להנקה, ייעוץ שינה, ייעוץ הורות ועוד. ההדרכות ניתנות באמצעות חדרים וירטואליים על ידי מדריכים מומחים בעלי ידע שנבחרו על ידי האתר. (להלן: "השירותים"). מדריכי האתר הם מדריכים עצמאיים בעלי ניסיון בתחומם, הציגו לאתר תעודות מומחה בתחומם ונבחרו כמדריכים מומחים (להלן: "המדריכים"). התכנים שמעבירים המדריכים בהדרכות נבדקו ואושרו על ידי האתר. תכנים שפותחו בשיתוף עם המדריכים מוגנים ושייכים לאתר timeto.

הייעוצים וההדרכות באתר (להלן:"הייעוצים") ניתנים באופן וירטואלי אונליין באמצעות אתר מאמונט ואינם מחליפים ייעוץ רפואי, או חוות דעת רפואית או תוכנית טיפולית.

מסמך זה מכיל את תקנון האתר והוא מסדיר את התנאים החלים על המשתמש באתר (להלן: "המשתמש") תנאי השימוש חלים על כל השירותים אשר זמינים באתר ועשויים להשתנות מעת לעת (להלן: "תנאי השימוש").  תנאי השימוש שלהלן, כפי שיעודכנו ו/או ישונו מעת לעת, חלים על כל שימוש שהמשתמש עושה באתר, לרבות שימוש הנעשה באופן שוטף או אקראי, בין כמשתמש מזדמן ובין כמשתמש רשום.

 

גלישה באתר ו/או שימוש בתכניו באופן אקראי ו/או חד פעמי ו/או ע"י משתמש רשום יעשה אך ורק על פי תנאי השימוש באתר   והמשתמש מקבל על עצמו, ללא סייג, את תנאי השימוש , על כל המחויבויות הנובעות מכך והנו מסכים להם במלואם. ככל שהמשתמש אינו מסכים לתנאי השימוש כולם או חלקם ו/או אינו מקבל אותם במלואם, על המשתמש להימנע מלעשות כל שימוש באתר, בין באופן חד פעמי ובין באופן קבוע.

השימוש באתר באמצעות החשבון האישי והסיסמה האישית וכן השימוש שנעשה על ידכם בחומרים, במידע ובתכנים הנכללים באתר מהווה הסכמה מצדכם לתנאים הנכללים באתר ובתקנון זה. לפיכך,  המשתמש נדרש לקרוא בעיון תקנון זה בטרם הרישום לאתר או שימוש בכל שירות באתר.

מובהר בזאת כי רק האמור בהסכם זה יחייב את האתר ומפעיליו.

1. האתר נועד למסירת מידע כללי ולא רפואי.

2. יובהר ויודגש כי התכנים המופיעים באתר אינם בגדר חוות דעת רפואית, עצה רפואית או חוות דעת מקצועית. המידע המופיע באתר ומועבר על יד המדריכים בייעוצים אינו מהווה תחליף לחוות דעת מקצועית מרופא ו/או איש מקצוע אחר ואינו בגדר תכנית טיפולית. האתר ומפעיליו לא יישאו באחריות כלשהי במקרים של הסתמכות על מידע שהועבר במסגרת האתר.

3. ידוע לי, כי ההדרכות וכלל השירותים באתר לא נועדו להוות תחליף לבדיקה ו/או טיפול ו/או לייעוץ רפואי אישי מלא על ידי רופא/ה, בהתאם לצורך.
4. מובהר כי המדריך באתר הינו עצמאי במתן ההדרכה ואחראי עליה באופן בלבדי ומלא כלפי המשתמש, והאתר ומפעיליו לא יהיו אחראים לתוכן ו/או לאיכות השירותים וההדרכות שינתנו במסגרת האתר ולכל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד שייגרם למשתמש ו/או לכל אדם אחר כתוצאה משימוש בשירותי המדריך במסגרת ו/או באמצעות האתר למעט מידע שנמסר באתר ברשלנות או בזדון על ידי מפעילי האתר. כל הסתמכות של המשתמש על הדרכות כאמור, הינה על אחריותו הבלבדית של המשתמש ומבלי שלאתר ולמפעיליו תהא כל אחריות ו/או אחריות נוספת.
5. ידוע לי, כי בכל מקרה של בעיה דחופה, מקרה חירום או מצב מצוקה (גופני או נפשי) יש לפנות לקבלת טיפול רפואי מיידי אצל הרופא או הרופאה המטפלים, לחדר מיון של בית־חולים או לאמבולנס.
6. מבלי לגרוע מהאמור לעניין אחריות האתר, המשתמש ו/או מי מטעמו מתחייב ומסכים כי התמורה בגין השירותים אותם הוא רוכש דרך האתר  תשולם ישירות לאתר, על פי תנאי התשלום והתעריפים שיפורסמו באתר מעת לעת.  למען הסר ספק יובהר כי המשתמש /ואו מי מטעמו אינו רשאי להתקשר ו/או לקבל שירותים באופן ישיר עם המדריכים ושלא דרך האתר. התחייבות זו תעמוד בתוקף כל עוד שהמשתמש רשום באתר והן לאחר מכן למשך תקופה של 6 (שישה) חודשים.
7. ההרשמה לאתר והזכות לעשות שימוש בשירותים המוצעים על ידו מותנים בקבלת חשבון אישי וסיסמה אישית באמצעותה יוכל המשתמש לעשות שימוש בשירותים. כל משתמש אחראי באופן אישי ובלעדי לשמירה על סודיות פרטי חשבונו וסיסמתו.
8.השימוש באתר הינו אישי וכל משתמש רוכש את השירותים המוצעים באתר ואת הזכות לעשות שימוש בתכנים הנכללים בו באופן אישי בלבד, לצורכי מטרותיו הפרטיות. כמו כן, גם סיסמת המשתמש הינה אישית ולא תועבר על ידי המשתמש לכל צד שלישי. משתמש אשר יפר הוראה זו, פוגע ו/או גורם לאתר ומפעיליו לנזקים וצפוי לסנקציות העומדות לאתר ומפעיליו על פי דין. למען הסר ספק יובהר כי השימוש באתר ובחומרים הכלולים בו אינו מיועד לשימוש מסחרי.
9. על מנת למנוע העברת פרטי המשתמש לצד שלישי, השימוש באתר אפשרי אך ורק מהמחשב ממנו נרשם המשתמש.

התכנים באתר  וההגנה עליהם

10. האתר מכיל חומר לימודי מקיף כולל תמונות, טקסטים, קישוריות, איורים, גרפיקה, קבצי קול, קבצי וידאו, סרטוני אנימציה וכיו"ב (להלן "התכנים") המצויים בבעלות האתר ו/או מפעיליו. כל משתמש רשאי לעשות בתכנים שימוש לצרכיי לימוד אישיים בלבד. כמו כן, כל משתמש יהיה רשאי לעשות שימוש בתכנים אך ורק בהתאם לתנאי השימוש לעיל ובכפוף להוראות כל דין.
11. המשתמש מסכים כי אין להעתיק תכנים מהאתר זכויות הקניין הרוחני (לרבות זכויות היוצרים) של התכנים והמידע שבאתר ו/או הניתנים במסגרת ההדרכות בקורסים ו/או הייעוצים באתר הינם בבעלות הבלעדית של האתר ומפעיליו.
12. המשתמש מתחייב שלא לפגום ו/או לערוך שינוי ו/או לסלף את התכנים וכן להימנע מביצוע כל פעולה שיש בה או עלול להיות בה משום הפחתת ערך התכנים או פגיעה בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.
13. המשתמש מתחייב שלא להעתיק, להקליט, להפיץ, להעביר, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, להשתמש, או לאפשר לאחרים בין במישרין ובין בעקיפין, לבצע אחת מן הפעולות המנויות לעיל. כמו כן, לא יעשה משתמש, אחד מהאמור לעיל באמצעות אתר אינטרנט אחר, פרסום אלקטרוני, פרסום דפוס וכדומה, לכל מטרה, מסחרית או אחרת. אחריות התכנים המוצגים באתר מוצגים וניתנים לשימוש כמות שהם ("As Is"). האתר או מפעיליו אינם מצהירים או מציגים או מבטיחים כי התכנים מתאימים לצרכי המשתמש או מטרותיו ולא יישאו בכל אחריות להתאמתם כאמור.
14. הנהלת האתר ומפעיליו משקיעים מאמצים רבים על מנת שכל התכנים באתר יהיו באיכות גבוהה, עדכניים ומהימנים. ואולם, לאור מורכבות התכנים, תיתכנה טעויות ו/או אי דיוקים בתכנים הנכללים באתר, והאתר ו/או מפעיליו ו/או מנהליו אינם מתחייבים לעדכן את התכנים וכן לא יישאו בכל אחריות בקשר לטעויות ו/או או לשגיאות ו/או לאי דיוקים בתכנים המוצגים באתר או לשימוש בהם או תוצאותיו ו/או השלכותיהם.
15. המשתמש מצהיר בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה או יעשה בתכנים או בשירות המוצע על ידי האתר והאתר ו/או או מפעיליו לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שנגרם או ייגרם למשתמש או לכל צד שלישי אחר, כתוצאה מהשימוש בתכנים או באתר או בהדרכות או בשירות המוצע בו לרבות בגין ביטול ו/או הפסקת רכישת השירותים המוצעים באתר, לרבות במקרה של שיבושים ו/או ליקויים בהעברת התכנים ו/או בהענקת השירותים, תהא הסיבה אשר תהא.
16. כמו כן, מפעילי האתר אינם אחראים למידע ולתכנים שיתפרסמו באתר על-ידי צדדים שלישיים כלשהם, לרבות מפרסמים.

 

שימוש במידע פרטי של המשתמש ומשלוח מידע פרסומי ו/או שיווקי

17. הרישום לאתר יהווה הרשאה למפעילי האתר לעשות שימוש במידע שנמסר במסגרת השימוש כאמור להלן:

17.1   מפעילי האתר רשאים לעשות כל שימוש במידע הנדרש להם לצורך מתן השירותים המבוקשים על ידי המשתמש.

17.2   מפעילי האתר רשאים להתיר את הגישה למידע במאגרי המידע ו/או להעביר את המידע לצד שלישי לצורך אספקת השירותים וההדרכות כאמור ו/או לצורך תפעול, פיתוח ושיפור האתר והשירותים באתר.

17.3 מפעילי האתר רשאים לעשות שימוש במידע על מנת לפנות למשתמש בכל אחד מאמצעי ו/או פרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידי המשתמש באתר לרבות בדרך של דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר על מנת להציע למשתמש כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע נוסף אשר יסברו כי יוכל להתאים ו/או לעניין את המשתמש בהתאם לפילוח המידע המצוי אצלם אודות המשתמש ו/או כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע אחר בהתאם לשיקול דעתם.

17.4 מפעילי האתר רשאים לפנות למשתמש בעצמם ו/או באמצעות מי מטעמם וכן להעביר באישור המשתמש את המידע לצדדים שלישיים כלשהם על מנת שיוכלו לפנות למשתמש ולהציע לו שירותים ו/או מוצרים נוספים כאמור. המשתמש  רשאי בכל עת לפנות לאתר ולבקש שלא לקבל הצעות לשירותים ו/או מוצרים נוספים מעבר לשירותים אליהם נרשם באתר באמצעות פניה בכתב לכתובת: office@timeto.co.il

17.5 מפעילי האתר רשאים לשלוח למשתמש כל מידע פרסומי ו/או שיווקי שלהם ו/או של צדדים שלישיים בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי תוך שימוש בכל אחד מאמצעי התקשורת האלקטרונית שהמשתמש מסר בעת הרישום לאתר או במועד מאוחר יותר, לרבות הודעות בדואר אלקטרוני ובהודעות טקסט (sms) הזמנת הדרכה בחסות חברה מסחרית מהווה אישור למסירת פרטי המשתתפים לחברה נותנת החסות.

המשתמש רשאי בכל עת לפנות לאתר ולבקש שלא לקבל מידע פרסומי ו/או שיווקי כאמור מעבר לשירותים אליהם נרשם באתר באמצעות פניה בכתב לכתובת: office@timeto.co.il

הגבלה או מניעה של גישה לאתר

18. מפעילי האתר  שומרים על זכותם להפסיק ו/או לסרב לתת גישה, בכל עת, ומכל סיבה שהיא, לאתר ו/או לחלקים ממנו, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא כל מתן הודעה מוקדמת. משתמש אשר רכש שירותים שלא סופקו לו במקרה האמור יושב לו כספו.

אבטחה ופרטיות

19. אני מתחייב/ת לפצות את חברת אמאנט און ליין בעמ מפעילי אתר timeto על כל הוצאה ו/או נזק שעלולים להיגרם עקב שימוש בפרטים אישיים ונתונים מזהים אשר אינם נכונים ו/או בהתחזות לאדם אחר ו/או שימוש בפרטי אדם אחר בהסכמתו מבלי שמסרו את המידע להנהלת האתר ולמפעיליו .
20. אני מודע/ת לעובדה כי ההדרכות בחדרים הוירטואלים וכלל השירותים של האתר המתבצעים אונליין  עלולים להיחשף לעיני אחרים, ובכלל זה בני משפחה ו/או לכל מי שמצוי בקרבת המחשב בעת השימוש בשירות. לרבות גולשים לא מוכרים שעלולים לפרוץ לחדרים הוירטואלים במקרה או בזדון.
21. ידוע לי ומוסכם עלי, כי האחריות לשמירת החיסיון שכל מידע אישי לרבות המידע הרפואי האישי, אשר ייחשף טרם מתן השירותים ובמהלכם נתונה בידי והיא באחריותי הבלעדית.
22. מפעילי האתר רשאים לצרף להדרכות ו/או לייעוצים בכיתות הווירטואליות הקבוצתיות והאישיות נציג/ים מטעמם ו/או מטעם צד שלישי לצורך תמיכה טכנית וכן לצרכים אחרים, לפי שיקול דעת מפעילי האתר.
23. מפעילי האתר רשאים להקליט את ההדרכות בחדרים הוירטואלים לצורך בקרה ושיפור השירות.
24. המשתמש מוותר על כל טענה בדבר פגיעה בפרטיות ו/או סודיות הן ביחס לשימוש באתר והן ביחס לקבלת הדרכה מהמומחים באמצעות האתר וידוע למשתמש כי מפעילי האתר עשויים להיות חשופים למידע שיינתן ו/או יימסר במהלך השימוש באתר ו/או בשירותים הניתנים באתר לרבות ייעוץ הניתן באמצעות האתר ולמשתמש לא תהיה כל טענה בנושא. כמו כן, המשתמש מאפשר לאתר ולמפעיליו לעשות גם שימוש מסחרי במידע שיתקבל על ידם בנסיבות כאמור.
25. פרטיות המשתמש חשובה למפעילי האתר, כל רכישה של שירותים באתר מבוצעת באופן מאובטח.
26. המידע הפיננסי שימסור המשתמש באמצעות האתר מאובטח בפרוטוקול מוצפן אשר אינו מאפשר לגולשים אחרים לצפות בפרטים שהמשתמש מעביר לאתר על ידי חברת פלאקארד MABAT D.S. LTD.

 

דרישות האתר לשימוש מיטבי במערכת הקורסים והייעוצים באתר

המערכת פועלת באופן מיטבי במחשב שולחני, מחשב נייד או מחשב לוח (טאבלט) מסוג אנדרואיד ובדפדפן כרום של גוגל.
דרישות מערכת ההדרכה בחדרים הוירטואלים :

1. קו אינטרנט יציב-עדיף חיבור קווי  (אם אין חיבור קווי ניתן להתחבר באמצעות hot spot של הטלפון הנייד)
2. מיקרופון מובנה במערכת או חיצוני
3. רמקולים מובנים במערכת או חיצוניים
4. הדפדפן המומלץ לשימוש במערכת הוא כרום של גוגל, שימוש בדפדפנים אחרים עלול ליצור בעיות וכשלים בשימוש
5. מערכת ההפעלה המומלצת לשימוש הינה וינדוס 7 ומעלה

קישורים לאתרים אחרים

1. האתר כולל קישורים ("לינקים") לאתרי אינטרנט שונים, אתרים אלו אינם בשליטתם של מפעילי האתר ומפעילי האתר אינם ולא יהיו אחראים לתוכן הקיים באתרים אלו.
2. למען הסר ספק יובהר כי קיומו/ם של קישור/ים לאתר/ים של צדדים שלישיים כלשהם באתר איננה מהווה המלצה ו/או אישור ו/או הסכמה לתוכן האתר/ים ו/או למהימנות המידע המופיע בהם, ואין בהופעה של הקישור/ים באתר בכדי להצביע על קשר של האתר לאתר/ים המקושר ו/או לבעליו ו/או לבעל החסות עליו ו/או לכל מידע ו/או מוצר ו/או שירות הניתן ו/או מוצע באתר המקושר.

נהלי הרשמה, ביטול השתתפות והחזר כספי

נהלים אלו מתייחסים לכל קורס וייעוץ שנרכשו באתר:

1. ההרשמה לקורס ו/או או לייעוץ הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.
העברת הזכות להשתתפות בהדרכה בקורס ו/או בייעוץ למשתמש אחר לא תתאפשר בשום מקרה.
2. לאחר הרישום לקורס ו/או לייעוץ, לא ניתן להקפיא ו/או להשהות את ההשתתפות בקורס ו/או בייעוץ.
3. ירצה משתמש להחליף קורס או הדרכה, יפנה בכתב להנהלת האתר.
4. משתמש המבטל את רישומו לקורס, מכל סיבה שהיא, לרבות לידה מוקדמת, עד מועד קיום הקורס זכאי להחזר כספי מלא בניכוי 25% מעלות הקורס עבור דמי טיפול, דמי חיוב והבטחת מקום בקורס.
5. כל הודעה על ביטול קורס ו/או ייעוץ תעשה בכתב בלבד למייל  office@timeto.co.il. למען הסר ספק יובהר כי לא יהיה כל תוקף לביטול שנעשה שלא בכתב כאמור, לרבות לא בהודעה טלפונית.
6. למען הסר ספק מובהר כי בכל מקרה לא יינתן פיצוי ו/או החזר כספי (מלא, יחסי או חלקי) על תשלום ששולם בגין ייעוץ ו/או השתתפות בקורס בו לא ניצל את מכסת הזמן העומדת לרשותו וזאת מכל סיבה שהיא.
7. משתמש אשר, מכל סיבה שהיא, לא יוכל להשתתף במפגש בודד בקורס, יוכל להשלים מפגש זה בתאום מראש למועד אחר על בסיס מקום פנוי. תיאום מראש יעשה עם מפעילי האתר וזאת בהודעה מראש בכתב למייל  office@timeto.co.il. בכל מקרה, המשתמש לא יהיה זכאי להחזר כספי ו/או לפיצוי ואו לשיפוי כלשהו בגין אי השתתפות במפגש.
המועד הקובע , בכל הקשור למפגשים חלופיים ו/או להחזר כספי של המשתמש ו/או מי מטעמו מהאתר יהיה 30 יום  בלבד מיום סיום הקורס/יעוץ אליו נרשם המשתמש ולא השתתף ו/או השתתף באופן חלקי. לאחר מועד זה, לא יינתן כל החזר כספי למשתמש ו/או למי מטעמו מכל סיבה שהיא וכן לא תעמוד לרשות המשתמש ו/או למי מטעמו הזכות להשתתף במפגשים חלופיים.

מועדי הקורסים והייעוצים

1. המשתמש יוכל לקבל את השירותים בימים ובשעות כפי שפורסם באתר בעת הרישום לקורס ו/או לייעוץ.

2. במידת הצורך למפעילי האתר הזכות לשנות את תאריכי הקורסים ו/או הייעוצים וכן את השעות בהן הם מועברים ובהודעה לנרשמים מראש.

3. במידת הצורך למפעילי האתר הזכות לשנות ולהחליף יועץ/מדריך מכל סיבה שהיא מבלי להודיע על כך למשתמש.

4. כמו כן, יתכנו שינויים או ביטולים שנובעים מסיבות שאינן בשליטת מפעילי האתר כגון מחלה של מרצה, רישום חסר, תקלה טכנית בכיתת הלימודים או אירוע חיצוני אחר. במצב כאמור ידאגו מפעילי האתר להשלמת המפגש במועד אחר שיקבע על ידם.

תנאים נוספים

החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו.

כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה אותה עת בתוקף ויפורסם באתר החברה.

כל המחירים המוצגים באתר החברה כוללים מע"מ.

אם גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה יעכבו ו/או ימנעו את מכירת השירותים או כל חלק מהם, רשאית החברה להודיע על ביטול עסקת הרכישה.

אם תתגלה טעות בתיאור השירות, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע לשירות או בקבלת הנתונים מן הרוכש, תהיה החברה רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש.

בוטלה העסקה על פי הסעיפים שלעיל, תשיב החברה לרוכש את מלוא התמורה ששילם, אם שילם, ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העסקה.

מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, יהיה בית המשפט בעל הסמכות העניינית בתל-אביב-יפו, אשר יידון בהתאם לדיני מדינת ישראל.

אמאנט און ליין ח.פ 515231991 כתובת: ת.ד 15103, כוכב יאיר - צור יגאל . טלפון: 058-7960760

 

 

פעילות בפייסבוק - 

תקנון פעילות בפייסבוק

 אמאנט אונליין באתר timeto (להלן: "האתר") מודיעה בזאת על עריכת פעילות לחברי עמוד הפייסבוק של "אתר timeto" בהתאם להוראות תקנון זה המפורטות להלן.

השתתפות בפעילות (כהגדרתה להלן) כפופה לתנאי תקנון זה ומיועדת לחברי עמוד הפייסבוק בלבד.

כל פעולה להשתתפות בפעילות מהווה קבלה והסכמה של תנאי תקנון זה.

הגדרות

1.   בתקנון זה-

1.1.    "הזוכה" –משתתף אשר שיתף את פוסט הפעילות ונבחר על ידי צוות שופטים, והכל כמפורט בתקנון זה ובכפוף לתנאי הפעילות.

1.2.    "פוסט הפעילות" – פוסט אשר יפורסם בעמוד הפייסבוק של אתר מאמונט אשר יכלול פרטי פעילות או תחרות, כמפורט בתקנון זה ובמהלך תקופת הפעילות.

1.3.    "חבר עמוד הפייסבוק" –  "חבר עמוד הפייסבוק" –  מי שסימן "אהבתי""Like" בעמוד הפייסבוק של אתר מאמונט

1.4.    "מועד תחילת הפעילות" –  כפי שיוחלט מעת לעת על ידי אתר timeto

1.5.    "משתתף" – חבר עמוד הפייסבוק שעמד בתנאים המפורטים בסעיף 5 לתקנון.

1.6.    "עורך הפעילות" או "החברה" – אתר timeto

2.      האמור בתקנון זה כתוב בלשון זכר אך פונה לשני המינים

פרשנות

3.        בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות לרבות בעיתונות הכתובה, האלקטרונית ו/או המשודרת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. 

תקופת הפעילות

4.      הפעילות תיערך בתקופה שבין מועד תחילת הפעילות ועד למועד סיום הפעילות כפי שיוגדר בפעילות.

ההשתתפות בפעילות

5.      בפעילות יהיה זכאי להתחרות משתתף, כהגדרתו לעיל, אשר שיתף את פוסט הפעילות שפורסם בעמוד הפייסבוק של "מאמונט",

בפרופיל ("ציר הזמן") האישי שלו בפייסבוק.

הזוכה בפעילות

6.    הזוכה יבחר על ידי צוות שופטים אשר ימונו על ידי החברה. ההחלטה על זהות הזוכה נתונה לשיקול דעתם הבלעדי של צוות השופטים.  

7.   לאחר בחירת הזוכה, יפנה נציג מטעם החברה אל הזוכה.

פרטיות

10.  כל משתתף מצהיר כי יש בידיעתו כי כל הפרטים, התמונות והנתונים שהוא מוסר במסגרת הפעילות הינם נכונים, מדויקים ואינם מהווים הפרה של הוראות התקנון או כל דין.

11.   כל משתתף מצהיר ומאשר כי מסירת המידע האישי או כל מידע אחר במסגרת הפעילות, נעשה באופן וולונטרי ומרצונו החופשי.

12.  ידוע למשתתף והוא מאשר, כי המידע האישי שמסר ו/או ימסור במסגרת הפעילות יישמר וייכלל במאגרי המידע של החברה, וכי הוא ישמש את החברה, בין היתר, לצורך דיוור ישיר, לרבות משלוח דברי פרסומת ועדכון בדבר הנחות, שירותים, הצעות ומבצעים (לרבות באמצעות דוא"ל, טלפון, מסרונים וכו'). אישור כאמור יהיה ניתן לביטול בכל עת על ידי שליחת בקשת הסרה לצור קשר באתר מאמונט או באמצעות הסרה בדיוור עצמו.

13.    ידוע למשתתף והוא מאשר כי החברה רשאית לעשות שימוש במידע האישי לצורך יצירת קשר עם המשתתפים וכן לכל צורך נוסף מסחרי או עסקי אחר עליו תחליט החברה, לרבות למשלוח עדכונים.

כללי

14.  החברה לא תהא אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה בגינה תמנע ההשתתפות ממי שזכאי להשתתף בפעילות ו/או ממי שנמנעה ממנו האפשרות למימוש ההטבה.

15.  החברה שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את מימוש הזכייה, מכל סיבה אשר יש בה על פי דין לעכב ו/או לבטל את הענקת הזכייה

16.  החברה רשאית לשנות ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או להחסיר מהוראות תקנון זה בכל עת, ולהפסיק בכל עת את הפעילות ו/או לבטל את הפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת אף ללא הודעה מראש.

17.  התנאים המפורטים בתקנון זה הינם בנוסף לתנאי השימוש הכלליים המפורטים באתר החברה ומימוש הזכייה הוא בכפוף לתנאי המימוש.

18.  חרגה החברה מהוראות תקנון זה במקרה או במקרים מסוימים, על פי שיקול דעתה, לא ייצור הדבר תקדים מחייב בכל צורה שהיא, ולא יהיה בכך כדי לחייב את החברה לפעול בדרך דומה בכל מקרה אחר.

19.  כל מחלוקת ו/או סכסוך ו/או תובענה בנושא תקנון זה תהיה בתחום סמכותו הבלעדי של בית המשפט המוסמך בעיר תל אביב – יפו.

 

 

תקנון הגרלות

"עורך ההגרלה" – חברת אמאנט אונליין בע"מ

"המפקח" - רפאל שיטרוק ושות, רואי חשבון, דרך מנחם בגין 52, תל אביב 

"ועדת ההגרלה" - ועדת ההגרלה הכוללת את נציג עורך ההגרלה והמפקח על ההגרלה או נציגו.

"התקנון"- הכוונה למסמך זה.

"אתר" – אתר האינטרנט של חברת אמאנט אונליין בע"מ -  www.timeto.co.il


"משתתף" – בגיר/ה מעל גיל 18, שנרשם בטופס אינטרנטי להגרלה באתר timeto, נקלט באתר עורך ההגרלה ועמד בכל תנאי ההשתתפות המנויים בתקנון זה.

"מועד ביצוע ההגרלה" – מעת לעת בהתאם לםעילויות אתר מאמונט המפורסמים באתר, בהתאם להנחיות המפקח.

"הזוכה" – המשתתף אשר שמו עלה בגורל בעת ביצוע ההגרלה.

"הפרס" – הפריט בו יזכה המשתתף אשר שמו יעלה בגורל, הכל כמפורט בפרק "מימוש הפרס" להלן.

"יום קבלת הפרס" – כפי שיקבע על ידי עורך ההגרלה לאחר ובסמוך למועד ההגרלה וההכרזה על הזוכה ולא יאוחר מ -60 ימים מיום ביצוע ההגרלה ומשלוח הודעה לזוכה באמצעות הדואר האלקטרוני וכן בטלפון, בהתאם לפרטים שמסר בטופס ההרשמה.

 

 מועד ביצוע ההגרלה

א.    ההגרלה תיערך בתקופה שיקבע ויפורסם מראש בהתאם לפעילות אתר מאמונט, ולא יאוחר מ 14 ימים לאחר מכן.

*מספר המקומות מוגבל

ההגרלה הקרובה: עגלת YOYO תוגרל בין המשתתפות בהדרכה לבחירת עגלה שתיערך ב- 27.9.17

ההגרלה תיערך בין הימים 1-5.10.17 בנוכחות נציג timeto ורו"ח.

ב.     עורך ההגרלה יהיה רשאי להאריך או לשנות את תקופת ההגרלה ו/או תחילתה, לערוך הגרלות נוספות ולהוסיף, להפחית או לשנות פרסים, על פי שיקול דעתו הבלעדי, בכפוף לאישור המפקח על ההגרלה ו/או לכל דין.

תנאים מוקדמים להשתתפות בהגרלה

א.    ההשתתפות בהגרלה מותנית בהסכמת המשתתף להיכלל במאגרי הדיוור האלקטרוני של עורכת ההגרלה ושל החברות המשתתפות בהגרלה ומעניקות פרסים במסגרת הפעילות.

מילוי פרטי המשתתף באתר מהווה הסכמה מפורשת להיכלל במאגרי הדיוור של עורכת ההגרלה והחברות מעניקות הפרסים בהגרלה ולקבל מעת לעת הודעות המכילות מידע פרסומי

כל משתתף יהיה רשאי להיגרע בכל עת מרשימות הדיוור וזאת באמצעות משלוח הודעה בכתב לכל אחת מהחברות בנפרד. תנאי לקבלת הפרס הוא כי עורך ההגרלה והחברות המשתתפות ,  יהיו רשאים לצלם ו/או להסריט את הזוכה בעת מימוש הזכייה ו/או את קבלת הפרס ולהשתמש בצילומים לצורכי פרסומת וכן להקרינם בטלוויזיה, ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה אחרת לצורכי פרסום של עורך ההגרלה ו/או החברות אשר מעניקות פרסים במסגרתה.

עצם ההשתתפות במבצע תיחשב להסכמת הזוכה לצילום ופרסומו ו/או הקרנתו כאמור.

ככל והזוכה לא יכול להשתתף בצילום כאמור לרבות מטעמי דת או אידיאולוגיה, יצטלם בן משפחתו או נציג מטעמו.

צילום כאמור (לרבות צילום טלוויזיה) יתקיים במועד מימוש הזכייה או במועד אחר, לפי שיקול דעתו של עורך ההגרלה, בתאום עם הזוכה.

פרסום התצלומים שיצולמו כאמור לעיל ו/או פרסום שם הזוכה, ואם הוא קטין פרסום שמו ו/או שם הוריו/אפוטרופוסיו, מענם ופרטים נוספים אודותיהם, יעשה בהתאם לחוק ובאופן ובמועדים שיקבעו על פי שיקול דעתו של עורך ההגרלה.

מובהר כי עורך ההגרלה יהיה רשאי שלא לצלם ו/או לפרסם כלל את פרטי הזוכה ו/או התצלומים שיצולמו.

הוצאות הצילום וכן הוצאות נסיעה בהתאם לתעריף תחבורה ציבורית שידרשו לזוכה לצורך הגעה למקום הצילום ישולמו על ידי עורך ההגרלה.

ב.     על המשתתף בהגרלה להיות מעל גיל 18 בעת ההרשמה באתר.

ג.      כל משתתף רשאי להשתתף בהגרלה פעם אחת בלבד 

 מובהר כי עורך ההגרלה רשאי להוסיף פרסים ו/או להמיר כל פרס בפריט שווי ערך בהתאם למחירון לצרכן בעת ביצוע ההגרלה.

 אין באפשרות הזוכה להחליף ו/או להמיר ו/או לשנות ו/או לקבל זיכוי כספי בגין הפרסים שיוגרלו.

פסילת משתתף או זוכה

א.    עורך ההגרלה, באישור המפקח, יהיה רשאי לפסול משתתף ו/או זוכה אשר פרטיו האישיים בטופס ההשתתפות ביריד לא מולאו במלואם וכן באם הפרטים שמסר, כולם או חלקם, התבררו כשגויים, לפי שיקול דעתו של עורך ההגרלה.

ב.     באם יפסל משתתף עוד טרם ביצוע ההגרלה, לא יכלל שמו של המשתתף שנפסל בהגרלה.

ג.      באם זכאותו לפרס של הזוכה תיפסל לאחר ביצוע ההגרלה, תעבור הזכאות לזוכה המילואים הראשון ברשימה, לפי סדר פסילת הזוכים וללא קשר לשווי הפרס.

מועד ההגרלה ואופן ביצוע ההגרלה

א.     ההגרלה תתקיים אונליין ע"י  עורך ההגרלה ונציג מהמשרד המפקח. בסיום הפעילות שבגינה יש הגרלה ולא יאוחר מ 14 ימים לאחר מכן באישור המפקח, בנוכחות ועדת ההגרלה.

ב.      ההגרלה תתבצע באמצעות הגרלת שמות המשתתפים.

ג.      ועדת ההגרלה תערוך רשימה שמית של הזוכים וכן תגריל 3 שמות שישמשו "זוכה מילואים" אשר ישמשו כזוכה חליפי במידת הצורך. זוכה המילואים לא יחשב כזוכה אלא אם זוכה כלשהו לא יהיה רשאי לממש את הפרס מכל סיבה שהיא. זכיית זוכי המילואים תתבצע לפי סדר הגרלת שמותיהם וזאת מיד עם היוודע על פסילת זוכה כלשהו.

ד.      משתתף שלא יצר קשר תוך 60 ימים מיום שנשלחה אליו הודעת דוא"ל ו/או לא אותר טלפונית לאחר 3 ניסיונות ואו  לא עמד בתנאי תקנון זה - תיפסל זכייתו והוא לא יהיה זכאי לכל פיצוי. במקרה כזה יוכרז זוכה המילואים כזוכה בהגרלה. במידה וזוכה המילואים לא יהא זכאי לקבל את הפרס מסיבה כלשהי, תבחר ועדת ההגרלה זוכה וזוכה מילואים נוספים באותה דרך כפי שנבחרו בהגרלה הראשונה.

 

ה.   פרסום תוצאות ההגרלה

 • שמו של הזוכה יפורסם באתר האינטרנט ובדף הפייסבוק של חברת אמאנט אונליין בע"מ - timeto   וזאת לא יאוחר מ 14 ימים ממועד ביצוע ההגרלה.

 • עורך ההגרלה ישלח לכל זוכה הודעה בדבר הזכייה וזאת באמצעות דואר אלקטרוני וכן באמצעות הטלפון על פי הפרטים שמסר בטופס הרישום לאתר.

 • בהודעה יפורט הפריט בו זכה, פרטי התקשרות, כתובת לאיסוף הזכיה וכן האפשרות למשלוח הפריט באמצעות משלוח על חשבון הזוכה.

 • בפרסום ובהודעת הזכייה הנ"ל יצוין המקום בו ניתן לעיין בדו"ח המפקח על ההגרלה.

 

ו. קבלת הפרס

 • לצורך קבלת הפרס יידרש משתתף אשר יוכרז כזוכה להגיע למשרדי חברת בוגבו לקבלת הפרס.

 • בימי העבודה א – ה בין השעות 8:00 – 12:00, וזאת לא יאוחר מ 60 ימים מיום ביצוע ההגרלה ומשלוח הודעת דוא"ל לכתובת המצויה בידי עורך ההגרלה.

 • הזוכה יהיה רשאי לבקש כי הפריט בו זכה ישלח אליו באמצעות משלוח כאשר דמי המשלוח יחולו על הזוכה. 

 • הזוכה יידרש לחתום על אישור קבלת הפרס בעת קבלתו ולהצהיר על עמידתו בתנאי התקנון, כתנאי לקבלת הפרס, בנוסח שייקבע על ידי עורך ההגרלה.

 

ז. אחריות

 • עורך ההגרלה, לרבות עובדיו, יועציו, מי שפועל מטעמו והמפקח, אינם אחראים  או יהיו אחראים באופן כלשהו לפעילותה התקינה של רשת האינטרנט הארצית והעולמית, ולא ישאו באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן איזה מהשירותים הקשורים בהגרלה ו/או לנזקים כלשהם, ישירים ו/או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, אשר ייגרמו למשתתף במבצע בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור במידה והדבר ימנע מאדם כלשהו להשתתף בהגרלה.

 • עורך ההגרלה, לרבות עובדיו, יועציו, מי שפועל מטעמו והמפקח,  לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל תקלה ו/או טעות שיגרמו בשוגג בקשר עם ההגרלה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא יהיו המנויים בסעיף זה אחראים על כל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שיגרמו למאן דהוא עקב תקלה ו/או טעות כאמור.

 • במקרה של תקלה ו/או טעות כאמור, יהיה עורך ההגרלה רשאי, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ובאישור המפקח על ההגרלה, לבטל כל הגרלה, להפחית ו/או להגדיל את הפרס, לקבוע כי טופסי ההשתתפות מסוג מסוים או ממועדים מסוימים לא ישתתפו בהגרלה ו/או במבצע, או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שיימצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון המבצע וההגרלה ותחייב כל משתתף במבצע ובהגרלה. אין באמור בכדי לפגוע בזכותו של עורך ההגרלה לבטל את ההגרלה  מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

 • למען הסר ספק, לא תהא למי ממשתתפי ההגרלה טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן ינקוט עורך ההגרלה עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו להם עקב פעולות כאמור.

 • בכל מקרה שיוכח כי רשלנות ו/או טעות מנעה מאדם מלהשתתף במבצע או לזכות בזכייה כלשהי או לממש את זכייתו, יוגבל הפיצוי לו יהיה זכאי המשתתף ו/או הזוכה לסך של – 25 שח בלבד שישולמו למשתתף או הזוכה באמצעות שוברי קניה באתר timeto

כללי

א.    כל האמור בלשון זכר מתכוון גם לנקבה ולהיפך.

ב.     תוצאות ההגרלה שיקבעו על ידי ועדת ההגרלה יהיו סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.

ג.      עורך ההגרלה רשאי להודיע על שינוי מבנה, תוכן, נהלים, מועדי רישום והגרלה, רשימת הפרסים, צורת החלוקה של הפרסים ובלבד שיעשה זאת עד 14 ימים לפני מועד ביצוע ההגרלה ובכפוף לאישור המפקח על ההגרלה.

ככל ותהיה סתירה בין הוראות התקנון לשינוי שיבוצע הרי שהוראות השינוי יגברו. כל שינוי בתקנון יערך בכתב, יפורסם עד 14 ימים לפני מועד ההגרלה וישמר בצמוד לתקנון במשרדי עורך ההגרלה.

ד.     כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, יהיו באחריות הזוכה ועל חשבונו בלבד.

עורך ההגרלה יהיה רשאי להעביר לשלטונות המס, אם יידרש לכך עפ"י הדין, את פרטי הזוכים.

ה.      ניתן לעיין בתקנון באתר האינטרנט של עורך ההגרלה, וכן במשרד המפקח, רפאל שיטרוק ושות, רואי חשבון.

ו.        ההשתתפות בהגרלה אסורה על עורך ההגרלה, המפקח, מנהליהם, שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם